Zapraszamy do wpółpracy

ZASADY WSPÓŁPRACY GALERII SZTUKA DOMOWA Z ARTYSTĄ

§1

DEFINICJE

1.     Dostawca to Artysta, Importer lub Użytkownik - osoba fizyczna, osoba prawna, spółka lub przedsiębiorstwo oferujące artykuły do sprzedaży w Galerii Internetowej znajdującej się pod adresem www.SztukaDomowa.pl.

2.    Galeria Internetowa Sztuka Domowa, zwana dalej Sztuką Domową lub Galerią to sklep internetowy dostępny pod adresem www.SztukaDomowa.pl prezentujący prace Artystów i pośredniczący w ich sprzedaży Klientom.

3.    Towar to produkt, artykuł, przedmiot, usługa lub prawo, będące przedmiotem sprzedaży w Galerii. Są to towary wykonane własnoręcznie przez Artystę lub do których nabył prawo do sprzedaży bądź też inne towary dostarczone przez importerów, które zostały zaakceptowane i umieszczone w ofercie Galerii.

4.    Klient lub Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna, spółka lub przedsiębiorstwo zamawiające towar oferowany w Galerii Internetowej www.SztukaDomowa.pl .

 

§2

INFORMACJE OGÓLNE

1.     Właścicielem Galerii dostępnej pod adresem www.SztukaDomowa.pl jest firma Manom Izabela Bulik z siedzibą w Gliwicach (44-100) przy ulicy Królowej Jadwigi 2/U1, wpisana do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Gliwic pod nr II/827/2007.

2.     Towary prezentowane w Galerii są oferowane do sprzedaży przez Dostawców.

3.     Wszystkie rozliczenia z Klientami związane z obsługą zamówień, dostaw oraz reklamacji odbywają się tylko i wyłącznie za pośrednictwem Galerii.

4.     Rozliczenia pomiędzy Artystami a Sztuką Domową odbywają się na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie.

5.     Przygotowanie przedmiotów do wystawienia na stronie Galerii oraz umieszczenie przedmiotów jest bezpłatne. Galeria pobiera od Artystów jednorazową opłatę w postaci marży ujętej w cenie sprzedanych towarów. Marża ustalana jest dla każdego artykułu indywidualnie i wynosi średnio 15%, nie mniej jednak niż 6,- PLN. Za pobrane opłaty Galeria wystawia fakturę na zakończenie każdego miesiąca.

6.     Działania Użytkownika niezgodne z Regulaminem uznane zostaną za przestępstwo zgodnie z przepisami Kodeksu Karnego. Współpraca z Artystą takiej osoby zostanie natychmiast rozwiązana.

 

§3

SPRZEDAŻ

1.     Wszystkie Artykuły znajdujące się w ofercie na stronie internetowej Galerii są własnościami Artystów i w związku z tym podlegają prawu o ochronie praw autorskich.

2.     Artysta przesyłając swoje prace do prezentacji w Galerii zobowiązuje się do ich sprzedaży Kupującemu zgodnie z terminem realizacji podanym w ofercie.

3.     W ramach sprzedaży w Galerii zabrania się oferowania towarów, którymi obrót narusza prawo lub godność innych Użytkowników. W przypadku naruszenia zakazu Sztuka Domowa zastrzega sobie prawo do usunięcia takiego towaru oraz zawiadomienia Policji o popełnieniu przestępstwa.

4.     Wystawianie tych samych prac przez Artystę do sprzedaży w innym miejscu (sklepie, galerii internetowej, aukcji, itp.), powinno być wcześniej pisemnie uzgodnione z Galerią.

5.     Artysta może zgłosić chęć współpracy z Galerią poprzez przesłanie przykładowych zdjęć z oferowanymi pracami wraz z ich opisem oraz ceną na adres: info@SztukaDomowa.pl .

6.     Po pozytywnym rozpatrzeniu zgłoszenia Galeria skontaktuje się z Artystą w celu podjęcia współpracy. Artysta otrzyma drogą elektroniczną powiadomienie oraz dwa egzemplarze Umowy o Współpracy. Po akceptacji i uzupełnieniu danych osobowych Artysta Umowy podpisuje i obydwa egzemplarze odsyła na adres Galerii. Jedną z Umów, podpisaną i ostemplowaną Galeria odsyła z powrotem na adres Artysty.

7.     Współpraca z Artystami w zakresie zlecania i obsługi realizacji zamówień oraz obsługi zwrotów i reklamacji odbywa się drogą e-mail lub w wyjątkowych przypadkach telefonicznie.

 

 

§4

PREZENTACJA PRAC

1.     Artysta przesyła swoją propozycję towarów do zamieszczenia w sklepie e-mailem n adres: info@SztukaDomowa.pl lub podaje link do miejsca skąd ofertę można pobrać jednocześnie potwierdzając, że przesłane materiały należą do Artysty lub ze posiada na zgodę na ich publikację.

2.     Opis każdego produktu musi zawierać:

·         Oryginalną jednostkową nazwę produktu,

·         Zdjęcie lub zdjęcia jak najlepszej jakości najlepiej na jednolitym białym lub jasnym tle bez żadnych znaków graficznych Dostawcy,

·         Opis produktu z uwzględnieniem jego rozmiarów, kolorystyki, materiału z jakiego został wykonany oraz ewentualnych technik wykończenia,

·         Czas dostawy jeśli towary są wykonywane na zamówienie,

·         Cenę produktów brutto będącą ofertą handlową dla Galerii,

·         Koszty wysyłki – jeśli przewyższają koszty paczki do 5 kg (Artysta pokrywa koszty przesyłki w całości w związku z tym powinien wcześniej uwzględnić dodatkowe koszty w cenie artykułu).

3.     Dostawca zobowiązuje się do pisemnego bieżącego informowania o aktualizacjach produktów.

4.     Galeria zobowiązuje się do jak najszybszego bezpłatnego umieszczenia zweryfikowanych produktów na swojej stronie oraz do ich bezpłatnej aktualizacji na podstawie danych otrzymanych od Dostawcy.

5.     Sztuka Domowa zastrzega sobie prawo do weryfikacji i modyfikacji otrzymanych materiałów oraz do opracowania ostatecznej formy prezentacji prac Artysty oraz do nie umieszczania przesłanych produktów w swojej ofercie na stronie internetowej bez podania przyczyny.

6.     Galeria zobowiązuje się do promocji strony oraz do stałego pozycjonowania jej i umieszczonych na niej towarów w najpopularniejszych wyszukiwarkach.

7.     Sztuka Domowa do cen podanych przez Użytkownika doliczy swoją marżę oraz koszty wysyłki zgodnie  z regulaminem zawartym na stronie internetowej.

 

§5

ZAMÓWIENIE I WYSYŁKA TOWARU

1.     Zamówienie zostaje złożone przez Kupującego na stronie internetowej Galerii.

2.     Po potwierdzeniu zamówienia przez Kupującego Galeria wysyła informacje do Dostawcy podając szczegóły zamówienia: nazwę towaru lub towarów oraz sposób jego wysyłki i adres dostawy.

3.    Dostawca zobowiązuje się do wysyłki towaru zgodnie z ofertą w określonym w niej czasie. Wszelkie zmiany i opóźnienia w wysyłce muszą być pisemnie uzgodnione z Galerią.

4.    Towar do Klienta zostaje wysłany bezpośrednio od Dostawcy chyba, że w przesłanym zamówieniu zostanie podany inny adres wysyłkowy. Bezpośrednio po wysyłce jej potwierdzenie wraz z numerem przesyłki wysyłane jest mailem na adres Galerii.

5.    Przesyłka powinna zawierać wyłącznie bezpiecznie i estetycznie zapakowane zamówione artykuły. Artysta zobowiązuje się nie dołączać do przesyłki własnych treści informacyjnych i reklamowych oraz jakichkolwiek innych materiałów nieuzgodnionych wcześniej z Galerią. Przy dostawach za pobraniem jako dostawcę na liście przewozowym należy wpisać dane Galerii.

6.    Zamówienie uważa się za zrealizowane, po otrzymaniu przez Sztukę Domową potwierdzenia od Kupującego lub po upływie 14 dni od daty wysłania przesyłki przez Artystę. Za datę realizacji zamówienia przyjmuje się dzień otrzymania przez Galerię potwierdzenia od Kupującego lub 15 dzień od wysłania przesyłki do Kupującego - cokolwiek nastąpi wcześniej.

7.    W przypadku braku potwierdzenia otrzymania przesyłki przez Kupującego Galeria może dodatkowo uzależnić zakończenie realizacji zamówienia od otrzymania od Artysty kopii potwierdzenia nadania przesyłki. Do czasu otrzymania takiego potwierdzenia zamówienie uważa się za niezrealizowane.

 

 

§6

          ZWROTY

1.     Zgodnie z Regulaminem Kupujący ma prawo do zwrotu zamówionych artykułów bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od dnia otrzymania przesyłki.

2.     Zwrotowi podlegają jedynie towary nieużywane, w nienaruszonym stanie.

3.     Po pisemnym przekazaniu Galerii informacji o chęci zwrotu Kupujący otrzymuje informacje o adresie Artysty, na który ma zostać wysłana przesyłka ze zwrotem.

4.     Artysta otrzymuje e-mail z informującą o odesłaniu produktu. Jego otrzymanie potwierdza pisemnie  Galerii. Sztuka Domowa zwraca Artyście rzeczywiste koszty przesłania zamówienia do klienta.

5.     Kupujący otrzymuje od Sztuki Domowej zwrot wartości zamówionych artykułów (koszt dostawy i odesłania towaru nie są zwracane klientowi).

6.     Jeśli zwrócone zamówienie zostało już wcześniej rozliczone z Artystą przez Sztukę Domową, Dostawca zobowiązany jest do zwrotu tego rozliczenia w wysokości pomniejszonej o koszty przesyłki.

 

§7

        REKLAMACJE

1.     Reklamacja ilościowa i jakościowa zgłaszana jest przez Klienta pisemnie na adres Galerii.

2.     Po otrzymaniu zgłoszenia Galeria informuje Artystę o zgłoszeniu reklamacji i o planowanym odesłaniu towaru przez Klienta.

3.    Rozpatrzenie i ewentualne uznanie reklamacji leży po stronie Artysty w uzgodnieniu z  Galerią. O proponowanym sposobie rozpatrzenia reklamacji Artysta informuje Galerię pisemnie.

4.    Ostateczną decyzję o uznaniu reklamacji podejmuje Galeria i ona przekazuje informację Klientowi.

5.    W przypadku uznania reklamacji Kupującego Artysta zobowiązuje się do usunięcia wady towaru lub wymiany na pełnowartościowy, nowy i równoważny towar. Jeśli nie jest to możliwe, Sztuka Domowa oferuje Klientowi inne dostępne towary w tej samej cenie lub zwraca Kupującemu całą kwotę, jaką zapłacił za zamówienie tzn. wartość towaru i koszty wysyłki oraz koszty odesłania wadliwego towaru do Artysty.

6.    Koszt odesłania wadliwego towaru przez Kupującego do Artysty pokrywa Artysta. Sztuka Domowa odejmuje ten koszt od należnego Artyście rozliczenia za dane zamówienie. Artysta ponosi koszty ponownego wysłania zamówienia do Kupującego.

7.    W przypadku, gdy Sztuka Domowa uzna reklamację za nieuzasadnioną zostanie ona rozliczona na warunkach takich, jak w przypadku zwrotu towaru bez podania przyczyny.

8.    Jeśli reklamowane zamówienie zostało już wcześniej rozliczone z Artystą przez Sztukę Domową, Artysta zobowiązany jest do zwrotu całości tego rozliczenia. Dodatkowo Artysta zobowiązany jest zwrócić koszt odesłania wadliwego towaru, jaki został zwrócony Kupującemu.

9.    Przy uszkodzeniu towaru w czasie transportu oraz widocznych uszkodzeniach opakowania Kupujący zobowiązany jest do spisania w obecności Pracownika poczty lub kuriera protokołu uszkodzeń. Bez protokołu uszkodzeń dalsze postępowanie reklamacyjne nie jest możliwe.

10. Galeria ani współpracujący z nią Artyści nie przyjmują żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.

11. Reklamacji nie podlegają również przebarwienia i różnice kolorów wynikające z niepowtarzalności wykonywanych prac.

 

§8

         WZAJEMNE ROZLICZENIA

1.     Rozliczenie z Artystą następuje w cyklu miesięcznym na koniec każdego miesiąca.

2.     Rozliczenie następuje na podstawie zestawienia zamówień zrealizowanych w miesiącu poprzednim. Wartość rozliczenia należna Artyście stanowi suma wartości artykułów Artysty w tych zamówieniach zgodnie z ofertą handlową Dostawcy.

3.     Zestawienie takie jest wysyłane do Artysty do 8 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni.

4.     Rozliczenie następuje po weryfikacji zestawienia w formie przelewu na konto bankowe Artysty do 10 dnia każdego miesiąca.

5.     Jeśli w wyniku zwrotu lub reklamacji zamówienia, (za które Sztuka Domowa przekazała wcześniej Artyście należne rozliczenie) wystąpiła nadpłata, Dostawca zobowiązany jest do wyrównania różnicy przez wykonanie przelewu na konto Galerii w uzgodnionym terminie.

 

§9

         POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.     Rozwiązanie umowy może nastąpić przy miesięcznym okresie wypowiedzenia w przypadku:

·         niezadowalającej oceny jakości otrzymanych zamówień przez Klientów,

·         niezadowalającej współpracy pomiędzy Artystą a Sztuką Domową,

·         nieprzestrzegania przez Artystę Regulaminu,

·         na podstawie pisemnego życzenia Artysty

2.    W przypadku rażącego naruszenia postanowień umowy o współpracę między Artystą a Galerią rozwiązanie może nastąpić w trybie natychmiastowym wraz z żądaniem odszkodowania z powodu niedotrzymania jej warunków.  

3.    Artysta jest zobowiązany do poinformowania Galerii o każdej dłuższej nieobecności w trakcie trwania prezentacji.

4.    Galeria nie bierze odpowiedzialności za podobieństwo oraz zbieżność wzorów i motywów wyrobów poszczególnych Artystów.

5.    Galeria nie ponosi odpowiedzialności za jakość, zgodność towaru z opisem, dotrzymanie terminu transakcji przez Artystę.

6.    Szuka Domowa zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym Regulaminie.

7.    Każdy Użytkownik zostanie powiadomiony e-mail o zmianie regulaminu. W przypadku braku informacji, w ciągu 7 dni od daty otrzymania wiadomości e-mail, o odmowie akceptacji nowych warunków przyjmuje się, że Użytkownik akceptuje nowe warunki regulaminu.


 

Skontaktuj się z nami:
tel/fax.:(32) 334 68 90
tel. kom.: 607 887 441
GG: 10565758
mail:info@SztukaDomowa.pl
czynne: pn.-pt.: 11-17

Punkt handlowy:
ul. Królowej Jadwigi 2/U1 44-100 Gliwice
Pokaż mapę»

powrót